rodinné domy      rekonštrukcie      interiér      rekreačné objekty      výrobné objekty      urbanizmus      súťaže      drobné stavby      bývanie      polyfunkcie     
 
náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad

OS Hranice_ I.etapa

súkromný investor

Budatín- Žilina

2012- 2013


  • Riešená lokalita sa nachádza v extraviláne mesta Žilina, v miestnej časti Budatín (k.ú. Budatín). V zmysle platného Územného plánu mesta Žilina sa stavba nachádza v zastavanom území mesta. Riešené územie v lokalite Hranice s primárnou obytnou funkciou vo forme individuálnej bytovej výstavby sa stane súčasťou súvislej obytnej zástavby prechádzajúcej plynule z obytných území k.ú. Budatín do obytnej zástavby k.ú. Zádubnie. Priestorové usporiadanie riešeného územia I. etapy vyplýva z definovaných hlavných cieľov riešenia v zmysle odsúhlasenej zastavovacej štúdie, z rešpektovania územných daností - jestvujúcich susediacich území IBV, jestvujúcich zariadení technickej infraštruktúry a ich ochranných pásiem a jestvujúcich ciest, sklonu terénu, jeho orientácie atď. Je výrazne ovplyvnené požiadavkami obstarávateľa, resp. investora ktoré sa v priebehu projektových prác vyvíjali. Preto hlavnou zložkou funkčného usporiadania územia v dokumentácii pre územné rozhodnutie sú územia rodinných domov s príslušnou dopravnou a technickou infraštruktúrou. Celkový počet navrhovaných rodinných domov v I. etape je 25, následne v ďalšej etape narastie až na konečných 86 daných odsúhlasenou zastavovacou štúdiou. Predpokladanú obývanosť rodinného domu vytvárajú v priemere 4 osoby, čo predstavuje celkový počet 100 obyvateľov v riešenom obytnom území v rámci I. etapy. V obytnom území (mimo územia I. etapy)sa predpokladá aj samostatne vymedzená plocha základnej občianskej vybavenosti s „drobnými“ obchodmi, službami a remeslami realizovanými až v ďalšej etape. V I. etape bude pre obyvateľov prístupná občianska vybavenosť v susedných existujúcich obytných zónach mesta Žilina, v m. časti Budatín resp. v m. č. Zádubnie.