rodinné domy      rekonštrukcie      interiér      rekreačné objekty      výrobné objekty      urbanizmus      súťaže      drobné stavby      bývanie      polyfunkcie     
 
náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad

OS Hranice

súkromný investor

Budatín, Žilina

2011

štúdia


  • Snaha novonavrhnutého obytného súboru je vytvoriť prostredie priateľské k prírode a k človeku a eliminovať negatívne javy suburbanizácie. Návrh sa snaží riešiť zanalyzované problémy v komplexnom celku. Reaguje a nadväzuje na existujúcu zástavbu rodinných a radových domov v okolí. Návrh ponúka vytvorenie obytného súboru riešeného v snahe čo najviac sa priblížiť štandardom EKOCITY. Riešenie sa snaží o úzky kontakt s prírodou- s priľahlým lesom, nové komunikácie napája na tie jestvujúce, dotvára doposiaľ nejestvujúcu sieť peších ťahov, cyklotrás. Budatínska cesta ako taká pôsobí doposiaľ nehumánne, ba priam je nebezpečná pre chodcov a cyklistov, ktorým nie je vytvorený priestor. Je tu snaha o intenzívnejšiu zástavbu, kde bude polyfunkcia ako i základná OV ( škôlka, jasle, možno lekár...). Taktiež je dôležitá sociálna pestrosť: navrhnuté je sociálne bývanie, ekonomickejšie bývanie (radová zástavba), ako i tie nadštandardnejšie rodinné domy. Dôležitým faktorom je riešenie dopravy. Návrh uprednostňuje chodcov a peších. Automobilová doprava je obmedzená. Hlavná cestná komunikácia- Budatínska cesta je riešená na spôsob tzv. wohnstrasse: automobilová doprava je spomalená retardérmi, prechodmi pre chodcov, ktoré zabezpečia prepojenie už jestvujúcej zástavby rodinných domov na druhej strane cesty. Ťažiskové sú cyklotrasy, pešie trasy. Návrh sa snaží vytvoriť malé námestie s parkovou úpravou, v tomto mieste je celý ťažiskový priestor návrhu. Aj samotné architektonické riešenie budov sa snaží koncipovať architektúru v nízkoenergetickom štandarde. Snaha je o čo najväčšie solárne zisky. Orientácia budov je južná. Zástavba nepresahuje 4.NP. Návrh sa snažil v maximálnej miere využiť danosti prostredia a odstrániť kompozičné sociálne funkčné a prevádzkové problémy.